KMS服务

服务恢复

⚠ 注意

1. 使用此方法激活并不是正版,正版请前往微软商城购买
2. KMS 只能激活批量授权 (Volume License) 产品,无法激活零售 (Retail) 产品
3. KMS 激活有效期为 180 天 (常规版本) ,但是一般会连接 KMS 服务器进行自动续期

服务器地址:

kms.moeyuuko.com
kms.moeyuuko.top

服务器版本

2020-03-28 [1113]

服务器状态 | 暂时无法监控

新加坡   
中之国   

windows

__windows 激活__
slmgr.vbs /upk          ##卸载key
slmgr.vbs /skms kms.moeyuuko.top   ##设置kms服务器地址
__________安装密匙_________
slui.exe             ##打开系统激活界面
或
slmgr.vbs /ipk [密匙]       ##设置密匙
slmgr.vbs /ato          ##开始激活
__________________________
slmgr.vbs /dlv          #检查激活状态

Office

Office 2019 VOL Install  <--这里可以下载VOL版本

__Office 激活__
进入到Office的安装目录
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16"

指定Office的激活服务器
cscript ospp.vbs /sethst:kms.moeyuuko.top

进行激活操作。
cscript ospp.vbs /act 
返回结果里可以看到 Product activation successful 代表激活成功了

查询Office的激活状态。
cscript ospp.vbs /dstatus

经过以上操作 Office 就激活了
_______________备用________________
写入密匙
cscript "ospp.vbs" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX(KMS 密钥) 
#好像不需要去替换密匙,写这备用吧.密匙下面有

密匙卸载的命令
script "ospp.vbs" /dstatus
cscript "ospp.vbs" /unpkey:XXXXX(要卸载的密钥后 5 位)
___________________________________

office修复.diagcab <--卸载用 解答疑难包

密匙
Windows密匙
Windows 版本 KMS 密钥
Windows 10 Home TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Pro W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro Workstations NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro Workstations N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro Education 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Enterprise LTSB 2015 WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise N LTSB 2015 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 8.1 Pro GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8 Pro NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Windows Server Datacenter, version 1809 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard, version 1809 N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server Datacenter, version 1803 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard, version 1803 PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server Datacenter, version 1709 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard, version 1709 DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
Office密匙
Office 版本 KMS 密钥
Office Professional Plus 2019 NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Standard 2019 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project Professional 2019 B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project Standard 2019 C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio Professional 2019 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio Standard 2019 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Access 2019 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019 TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
Outlook 2019 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019 RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019 G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype for Business 2019 NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019 PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33
Office Professional Plus 2016 XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Mondo 2016 HFTND-W9MK4-8B7MJ-B6C4G-XQBR2
Office Standard 2016 JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016 YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016 GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016 PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016 GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016 DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016 R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016 J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016 F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016 WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
Office Professional Plus 2013 YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office Mondo 2013 42QTK-RN8M7-J3C4G-BBGYM-88CYV
Office Standard 2013 KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project Professional 2013 FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project Standard 2013 6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio Professional 2013 C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio Standard 2013 J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013 NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013 VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013 DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 2013 2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013 TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013 QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 2013 4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013 PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 2013 6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
Office Professional Plus 2010 VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Mondo 2010 YBJTT-JG6MD-V9Q7P-DBKXJ-38W9R
Office Standard 2010 V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office SmallBusBasics 2010 D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
Project Professional 2010 YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 2010 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Visio Premium 2010 D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Visio Professional 2010 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Standard 2010 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ
Access 2010 V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010 H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
Groove 2010 QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010 K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010 Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 2010 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010 RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Publisher 2010 BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010 HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T